นโยบายความเป็นส่วนตัว

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 หรือกฎหมาย PDPA(Personal Data Protection Act) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล์ ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลนี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ รวมทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องทำการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือหวังผลประโยชน์จากทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูล เพื่อร่วมกำหนดแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บหรือใช้ รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบโดยตรง
   บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อบริษัท เพื่อรวบรวบควบคุม ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอความยินยอมจากพนักงานหรือเจ้าของข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท และผู้ว่าจ้าง(ตามสัญญาจ้างระหว่าง ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ได้แก่ข้อมูล ดังนี้  
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศาสนา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว ความพิการ อีเมล์ ข้อมูลการทำงาน การบันทึกเสียงสนทนา ข้อมูลติดต่อ ประวัติสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผลตรวจสุขภาพ ข้อมูลเงินเดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร วันเริ่มงาน วันสิ้นสุดการทำงาน เบอร์สำนักงานที่ใช้ติดต่อลูกค้าของพนักงาน จำนวนงานที่พนักงานถือในเดือน เบอร์ที่ใช้ในการติดต่อลูกค้า คลิปเสียง รูปแบบจดหมาย เอกสารเงื่อนไขยืนยันส่วนลด ข้อมูลการลาออกของพนักงาน เอกสารปิดบัญชี ข้อมูลบุคคลค้ำประกัน ข้อมูลงานคดีทางศาลตั้งแต่เริ่มรับงานคดี(ฟ้อง-คำพิพากษา-หมายบังคับคดี)  
2. วิธีการการเก็บข้อมูล
เจ้าของข้อมูลหรือพนักงานสามารถแจ้งเจ้าของข้อมูลผ่านบริษัทฯ โดยฝ่ายบุคคล ผ่านระบบเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือทางโซเชียลมีเดียของบริษัท
3. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล
   บริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการทำงานเงินเดือน การยื่นภาษี ยื่นเรื่องประกันสังคม และทำสวัสดิการต่างๆของทางบริษัทฯที่มี ใช้ในการตรวจสอบการทุจริต และ การดำเนินคดี ใช้เชิดชูเกียรติพนักงานที่ได้รับรางวัลและรวมถึงใช้ โปรโมท ประชาสัมพันธ์ในงานของทางบริษัทฯ ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ใช้เพื่อจัดสรรอาหารให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทฯ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน บุคคลกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉิน การเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยกับพนักงาน บุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและการดำเนินคดี เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน การทำเงินเดือน สวัสดิการสถิติ รวบรวมเพื่อใช้ในการเบิกเงินบริษัทและใช้เพื่อทำการหัก ณ.ที่จ่าย ในส่วนของ commission เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมกับคู่สัญญากับบริษัท รายงานจำนวนพนักงาน รายงานแจ้งปิดบัญชี คำนวณ Compromise ปฏิบัติตามตามระเบียบเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง
4. การถอนความยินยอม
   เจ้าของข้อมูลโดยสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งผ่านทางช่องทาง ดังนี้
  4.1 บริษัท เออาร์ แอนด์เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด 32 ,34 ถนนพระราม 2 ซอยพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-029-9800  โทรสาร 02-029-9800 ต่อ 111
  4.2 E-mail ฝ่ายบุคคล / hr_ar@ar2005.com
5.ข้อกำหนดเมื่อขออนุญาตเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
   5.1 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการขออนุญาตการจัดเก็บข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบหลังจากที่ยินยอมแล้ว
   5.2 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการจัดส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สามหรือบุคคลเกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. มาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
   6.1 บริษัทฯจะดำเนินการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการมาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วน บุคคล ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   6.2 กำหนดนโยบายรักษาระยะเวลาการเก็บข้อมูล และการทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาผู้ว่าจ้างทุกผู้ว่าจ้าง 
ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน บุคคลกรณีฉุกเฉิน บุคคลค้ำประกัน  ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการทำลายข้อมูล ภายใน 1 ปี นับแต่พนักงานลาออกหรือพ้นสภาพพนักงาน ข้อมูลลูกค้าธนาคารดำเนินคดี ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 10 ปี นับแต่วันฟ้อง(ดำเนินคดีทางศาล)ระยะเวลาการทำลายข้อมูลเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัท
   6.3 การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการภายนอก หรือทำ Data Processing Agreement เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย PDPAในกรณีโอนข้อมูลไปต่างประเทศ ทำสัญญากับบริษัทปลายทางเพื่อคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA
   6.4 มีกระบวนการรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจการยื่นแบบฟอร์ม ส่งคำร้องผ่านช่อง Chat หรือส่งอีเมล์
7. การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
   ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 (PDPA) ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำกับดูแลกฎหมาย PDPA  
8. ช่องทางการติดต่อ การแจ้งการร้องเรียน การขอข้อมูลส่วนบุคคล  โดยแจ้งผ่านทางช่องทาง ดังนี้
   8.1 บริษัท เออาร์ แอนด์เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด 32 ,34 ถนนพระราม 2 ซอยพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-029-9800 โทรสาร 02-029-9800 ต่อ 111
   8.2 E-mail ฝ่ายบุคคล/hr_ar@ar2005.com

เลขที่  32,34 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
สำนักงานใหญ่

หน้าหลัก

ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 — 18:00

เวลาทำการ เสาร์ 08:30 — 18:00

โทร : 02-029-9800 , 02-238-8800

Email : center_arn@ar2005.com

Copyright © 2024 | AR&N ASSOCIATES CO., LTD.   All rights reserved.